16 maart aanstaande is de Algemene Ledenvergadering van Orioles. Deze zal worden gehouden in de eigen kantine, nu de maatregelen die dit niet toestonden zijn opgeheven.

Er wordt dit moment hard gewerkt aan de agenda, die zal waarschijnlijk deze week worden gepubliceerd.

Voorlopige agenda (9 maart 2022)

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen aantal stemgerechtigde leden
 4. Notulen ALV d.d. 24 maart 2021
 5. Verkiezing nieuwe bestuursleden
 6. Jaarverslag bestuur
 7. Financieel jaarverslag
 8. Verslag kascontrole commissie en verkiezing nieuwe commissie
 9. Begroting 2022, inclusief vaststelling contributie 2022
 10. Uitdagingen voor de vereniging
 11. Rondvraag