Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering 15 februari 2017

Agenda Algemene Ledenvergadering d.d. 15 februari 2017


Aanvang: 20.00 uur


1. Opening en mededelingen

2. Ingekomen stukken

3. Vaststelling aantal stemgerechtigde leden

4. Notulen ALV d.d. 17 februari 2016

5. Jaarverslag voorzitter en secretaris

6. Financieel jaarverslag

7. Verslag kascontrolecommissie

8. Verkiezing bestuur

9. Begroting 2017, inclusief vaststelling contributie 2017

10. Verkiezing kascontrolecommissie

11. Rondvraag


Op verzoek zijn de financiële stukken vooraf verkrijgbaar bij Marja van der Ende.